GAME ONLINE - - 08/05/2019 19:05
Người dùng không thể thay đổi mã ICCID trực tiếp trên iPhone lock để kích hoạt vào màn hình chính sau khi cập nhật iOS 12.3.
CÔNG NGHỆ - - 03/04/2019 14:00
SIM ghép đời mới đã bị Apple chặn. Người dùng hiện muốn kích hoạt một chiếc iPhone lock mới phải dùng SIM ghép thế hệ cũ.
Xem thêm